Guide d’information tagalog-français

Gabay sa impormasyon sa mga karapatan, kalusugan at kaligtasan ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa sa Quebec na may saradong permit, mga pang-emergency resources at mga organisasyon ng suporta.

Guide d’information en tagalog-français sur les droits, la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires au Québec ayant un permis fermé, les ressources en cas d’urgence et les organismes de soutien.

I-download ito nang libre dito!!

Téléchargez-le gratuitement ici!